logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

31.07.2020 r.

Nawozy pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Nowe i odpowiedzialne zadanie przed nami!

zdjecie_aktualnosc

„Chroniąc rośliny, chronisz życie” oficjalne hasło obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 roku w pełni oddaje rolę Inspekcji w funkcjonowaniu nowoczesnego rolnictwa, którego, podstawą jest produkcja roślinna. Coraz wyraźniej widzimy również rolę zdrowych roślin dla życia planety i wszystkich jej mieszkańców. Nic więc dziwnego, że pod nasz nadzór przekazano kolejny istotny element życia roślin…ich odżywianie poprzez nowoczesne i skuteczne nawożenie. Obecne działania legislacyjne są efektem wielu zmian przepisów UE, mających na celu produkcję bezpiecznej żywności z jak największą dbałością o środowisko, bioróżnorodność i klimat.


Wszyscy wiemy, że stosowanie nawozów mineralnych wprowadza do ekosystemu rolniczego nową porcję składników pokarmowych, a użycie nawozów organicznych lub naturalnych pozwala częściowo ponownie wykorzystać składniki pokarmowe wchodzące w skład poprzednich płodów rolnych. Od poziomu nawożenia zależy wielkość i jakość pozyskiwanej biomasy roślin. Ważne jest, aby wprowadzane nawozy były wysokiej jakości i aby były stosowane z rozwagą. Należy przez to rozumieć rzetelne określanie potrzeb nawozowych roślin oraz zasobności gleb w przyswajalne składniki w poszczególnych gospodarstwach. Zadaniem Inspekcji będzie nadzorowanie obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin.


Z dniem 1 lipca weszła w życie ustawa dnia 7 maja 2020 roku o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która niesie ze sobą m.in. przeniesienie kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE i środków wspomagających uprawę roślin" z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest organem sprawującym nadzór nad zdrowiem roślin i nad zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.

Powierzenie mu nowego zadania ma na celu zapewnienie pełnej ochrony zdrowia i dobrej kondycji roślin i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.


Nowe przepisy mają w dużej mierze wpłynąć na:

·        zwiększenie asortymentu produkowanych produktów nawozowych dopasowanych do potrzeb rolnictwa i bezpiecznych dla środowiska, zapewniając rolnikom dostęp do większej liczby innowacyjnych i specjalistycznych nawozów,

·        zwiększenie działań dotyczących gospodarki w obiegu zamkniętym w zakresie zagospodarowania materiałów i surowców nawozowych oraz odzysku składników pokarmowych z procesów przemysłowych i środowiska jak również ulepszenia produktów mających na celu ograniczenie uwalniania składników pokarmowych do środowiska,

·        zaostrzenie norm dotyczących wartości zanieczyszczeń w nawozach.


Podsumowując:

1.     Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa wymusza proekologiczne działania producentów nawozów i rolników.

2.     Należy oczekiwać wzrastającego rozwoju rynku bionawozów, biostymulatorów i innych stymulatorów wzrostu.

3.     Narastająca presja na bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo środowiska stymuluje działania na rzecz nowych nawozów i nowych technologii nawożenia.

4.     Nowa filozofia gospodarowania (biogospodarka) stymuluje rozwój technologii przetwarzania biomasy odpadowej na nawozy.

5.     Należy oczekiwać rozwoju nowych technologii wytwarzania nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do poprawy i utrzymania żyzności gleb - głównie właściwości biologicznych i fizykochemicznych.


zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl