logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

04.03.2020 r.

Samodzielna ocena sprawności opryskiwacza

Zbliża się termin wyjazdów opryskiwaczami na pola w celu prowadzenia ochrony roślin. Warto przed rozpoczęciem oprysków sprawdzić sprawność techniczną opryskiwaczy.

zdjecie_artykul

Czynności polegające na kontroli opryskiwaczy są niezmiernie istotne, gdyż sprawność sprzętu oraz właściwa technika stosowania środków ochrony roślin ma istotny wpływ na skuteczność zabiegów ochrony roślin, a także na eliminowanie zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska wynikających ze stosowania środków ochrony roślin. Obowiązujące przepisy prawa ustaliły wymogi techniczne, jakie musi spełniać sprzęt do aplikacji pestycydów, a także okres czasowy przeprowadzania badań atestacyjnych. Badania atestacyjne prowadzone są przez jednostki organizacyjne wpisane przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu. Opryskiwacze polowe i sadownicze, podlegają badaniom technicznym w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Użytkownicy tego sprzętu, oprócz tych obowiązkowych badań atestacyjnych, powinni przed rozpoczęciem sezonu samodzielnie przeprowadzić kalibrację oraz kontrolę opryskiwaczy poprzez oględziny i testy funkcjonalne.

Przed przystąpieniem do kontroli należy w pierwszej kolejności dokonać oceny poszczególnych części opryskiwacza, które mają wpływ na bezpieczeństwo osoby przeprowadzającej badanie tj. m.in. zabezpieczenie osłony wałka (WOM), zamocowanie opryskiwacza lub zaczepienie do ciągnika, szczelność zbiornika i układu cieczowego.

Następnie należy ocenić stan techniczny poszczególnych zespołów opryskiwacza poprzez kontrolę pompy, a co za tym idzie jej szczelności w układzie cieczy użytkowej i oleju przy wyłączonymi włączonym napędzie. Ponadto należy sprawdzić poziom oleju w układzie smarowania pompy a także prawidłowość działania systemu tłumienia pulsacji oraz systemu hydraulicznego mieszadła.

W dalszej kolejności osoba prowadząca badanie winna skontrolować zbiornik główny opryskiwacza ustalając czy posiada on w odpowiednim stanie technicznym pokrywę otworu wlewowego oraz sito wlewowe. Należy także sprawdzić prawidłowość działania zaworu odpowietrzającego i spustowego oraz prawidłowość wskazań poziomu cieczy w zbiorniku.

Dalsza ocena opryskiwacza to sprawdzenie urządzeń pomiarowo-sterujących. Powinny one działać niezawodnie i umożliwiać utrzymanie stałego ciśnienia roboczego przy stałych obrotach pompy w celu zapewnienia stabilnego przepływu cieczy użytkowej i instalacji zasilającej opryskiwacz.

Następnym elementem kontroli jest układ cieczowy, którego podzespoły powinny być szczelnie ze sobą połączone i w odpowiednim stanie technicznym. Ponadto należy skontrolować czy elementy układu są zabezpieczone przed samoopryskiem. Połączonym z systemem cieczowym jest system filtracji, w którym należy sprawdzić jego elementy po stronie tłoczącej i ssącej pompy oraz wkłady filtrów występujących w danym opryskiwaczu.

Ostatnim elementem kontroli opryskiwacza jest jego belka polowa, która ma zapewniać równomierny rozkład środków ochrony rośli na opryskiwanych roślinach. W tym celu należy sprawdzić stabilność belki, możliwość regulacji jej wysokości, mechanizm jej odchylania oraz prawidłowość ustawienia rozpylaczy. Jednocześnie należy skontrolować stan rozpylaczy a także czy są jednakowe co do typu, rozmiaru i materiału z jakiego są wykonane. Ponadto w szczególności należy sprawdzić wydatek cieczy oraz rozkład cieczy z rozpylaczy.

Prawidłowo prowadzona samodzielna kontrola opryskiwacza oraz ich kalibracja zapewni równomierne naniesienie cieczy i uzyskanie właściwego wydatku na jednostkę powierzchni a tym samym spełnienie zakładanych założeń ograniczających możliwość wystąpienia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanych ze stosowaniem pestycydów.
zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl