logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

03.08.2020 r.

Szlakiem polskich winnic

Kontrola upraw winorośli przeznaczonych do wyrobu wina

zdjecie_artykul

Tradycja produkcji wina w Polsce sięga blisko 1000 lat, kiedy to w okolicach Krakowa zaczęto świadomie sadzić winorośl na potrzeby produkcji wina do celów liturgicznych. Obecnie od kilku lat obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania hodowlą winorośli, co spowodowane jest zmianą warunków klimatycznych, wzmocnieniem wizerunku Polski na turystycznej mapie Europy, popularyzacją ruchów „slow life” czy zjawiskami o charakterze społeczno-kulturowym, tj. wzrostem zamożności konsumentów i zmianą ich preferencji.

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Zgodnie z przepisami ww. ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Liczba producentów wpisanych do ww. ewidencji sukcesywnie zwiększa się z roku na rok. W roku gospodarczym 2009/2010 do ewidencji KOWR wpisanych było 21 producentów, którzy uprawiali winorośl na łącznej powierzchni 36,01 ha. W roku gospodarczym 2019/2020 takich producentów jest już 294, którzy wykazali łącznie 468,57 ha powierzchni do uprawy winorośli. Ilość winogron przeznaczonych do wyrobu wina jest rokrocznie zbliżona do ogólnej ilości zebranych winogron w zarejestrowanych gospodarstwach. W ostatnim zakończonym roku gospodarczym 2018/2019 zebrano łącznie 18745,80 kwintali winorośli, z czego 18210,33 kwintali przeznaczono do wyrobu wina. Do roku 2017/2018 zbiór winogron czerwonych i białych kształtował się na podobnym poziomie, aż do roku 2018/2019, kiedy to zbiór białych winogron był o 4141,32 kwintali większy od zbioru czerwonych. Sprzedaż win wyprodukowanych w polskich winnicach systematycznie rośnie – w porównaniu do lat 2009-2013, kiedy to sprzedaż kształtowała się na poziomie ok. 200-300 hl, obecnie osiąga ona wynik 6371,64 hl w roku.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje kontrole upraw winorośli, z których winogrona są przeznaczone do wyrobu wina, mając na celu:

1)     ustalenie zgodności ze stanem faktycznym informacji o lokalizacji uprawy winorośli z podaniem nazw odmian winorośli tam uprawianych oraz całkowitej powierzchni tej uprawy;

2)     sprawdzenie, czy odmiany winorośli uprawiane na wykazanych działkach ewidencyjnych spełniają wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Na mocy ww. rozporządzenia państwa członkowskie dokonują klasyfikacji odmian winorośli, które mogą być sadzone, sadzone ponownie lub szczepione na ich terytoriach w celu produkcji wina. Aby odmiana winorośli mogła zostać zaklasyfikowana musi należeć do gatunku Vitis vinifera lub pochodzić z krzyżówki gatunku Vitis vinifera z innymi gatunkami rodzaju Vitis oraz nie może być jedną z następujących odmian: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont.

Państwa członkowskie, których roczna produkcja wina, obliczana na podstawie średniej produkcji w ciągu ostatnich 5 lat winiarskich, nie przekracza 50 000 hektolitrów, są wyłączone z obowiązku stworzenia ww. klasyfikacji.

Przy zakładaniu winnicy należy zwrócić szczególną uwagę na materiał, jaki zostanie użyty do wyprodukowania pełnowartościowego produktu. Materiał szkółkarski winorośli powinien podlegać kontroli pod kątem zdrowotności, jakości oraz czystości odmianowej, co mieści się w kompetencjach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do sadzonek winorośli bezwzględnie musi zostać dołączony paszport roślin, stanowiący gwarancję, że rośliny, którym on towarzyszy:

1)     są wolne od organizmów kwarantannowych oraz spełniają wszystkie wymagania specjalne określone w obowiązujących przepisach prawa,

2)     zostały wyprodukowane przez podmiot zarejestrowany w ewidencji dostawców prowadzonej przez PIORiN lub właściwą służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego,

3)     podczas wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej zostały poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, na podstawie której zostały uznane za spełniające wymagania specjalne obowiązujące w UE, a podmiot je importujący jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez PIORiN lub właściwą służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego.

Brak takiego paszportu może uniemożliwić późniejszą certyfikację odmiany, a nawet samo dopuszczenie owoców do wytwarzania wina.

Mimo że uprawa winorośli na tle innych gatunków szkółkarskich nie należy do najłatwiejszych, to winiarstwo w Polsce stale się rozwija i staje się modne, zdobywając z roku na rok coraz więcej zwolenników. 


Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl