logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

02.12.2020 r.

Co to jest materiał siewny?

Dzięku temu artykułowi dowiesz się więcej o materiale siewnym

zdjecie_artykul

Materiałem siewnym są nasiona, części roślin tylko kiedy spełniają wymagania przepisów ustawy o nasiennictwie.

Kupując materiał siewny należy zwrócić uwagę czy materiał siewny:

-       jest w zamkniętym zabezpieczonym/zaplombowanym opakowaniu, trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,

-       posiada paszport roślin lub dokument dostawcy

Urzędowa etykieta lub etykieta przedsiębiorcy potwierdza, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.

Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary.

Zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane

o materiale siewnym:

- nazwę gatunku,

- nazwę odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji,

- numer partii.

Obrót materiałem siewnym może prowadzić przedsiębiorca, rolnik lub dostawca.

Przedsiębiorca zgłasza zamiar prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych

i warzywnych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych wytworzonych w posiadanym gospodarstwie może również prowadzić rolnik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli może prowadzić dostawca, w tym dostawca wytwarzający taki materiał.

Powyższych zgłoszeń dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin

i nasiennictwa właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wojewódzki inspektor w terminie 14 dni wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców.

Do ewidencji dostawców nie muszą wpisywać się podmioty prowadzące sprzedaż materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców oraz producenci materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, który wytwarza i sprzedaje ten materiał siewny na terenie tego samego powiatu, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest organem sprawującym nadzór nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. Dlatego zwraca uwagę, że nie zawsze oferowany materiał jest materiałem siewnym.

 

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl